Płatność za przedszkole

Numer rachunku bankowego do regulowania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu:

86 1020 4115 0000 9802 0191 0587 – uwaga nowy numer rachunku

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, grupę, do której uczęszcza oraz wyszczególnione kwoty za wyżywienie W i za pobyt P.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Wyżywienie: 8,00 zł za całodzienne wyżywienie

Pobyt: 1,14 zł za każdą godzinę korzystania Dziecka ze świadczeń

wykraczających poza podstawę programową.

Opłata za pobyt zostanie naliczona na podstawie ewidencji obecności.

Przypominamy, że nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 8:00.

Opłaty za przedszkole naliczane będą do 10 każdego dnia miesiąca (wyjątkowo później we wrześniu, czerwcu i grudniu), a termin ich uregulowania to 15 każdego miesiąca.

W przypadku nieuregulowania wpłat we wskazanym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.