OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniami
Premiera Mateusza Morawieckiego,

Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego
oraz Rozporządzeniem MEiN,
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

przedszkole w dniach
29.03. – 9.04.2021r. ogranicza funkcjonowanie.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki oraz zorganizowanie zajęć
dla dzieci w formie stacjonarnej,
na pisemny wniosek rodzica, w sytuacji gdy:

– dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

– rodzice dzieci:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu
art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa
w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych

oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, i realizują
zadania na terenie tych jednostek.